Raad van Advies

De SOVA kent een Raad van Advies die samengesteld is uit leden woonachtig in de gemeenten waarin de SOVA werkzaam is. Zij hebben geen specifieke achterban of binding met maatschappelijke organisaties.

Het bestuur van de SOVA legt in een jaarlijkse vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. De Raad van Advies functioneert daarnaast als een klankbord voor het bestuur van de SOVA en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de SOVA.